Înregistrarea ca persoană fizică autorizată (PFA) rămâne în continuare una dintre cele mai simple proceduri de înființare a unei forme juridice, iar procesul are costuri zero pentru cei care se ocupă singuri de el. În continuare, aveți pașii pe care trebuie să îi urmați în cazul în care doriți să înființați un PFA.

De principiu, PFA este o formă de întreprindere economică organizată de o persoană care se folosește de forța proprie de muncă. Înregistrarea și autorizarea persoanelor fizice cu scopul desfășurării activităților economice se face în baza Ordonanței de urgență nr. 44/2008.


Orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu și nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale poate să își înființeze un PFA. De asemenea, pentru ca înregistrarea să fie posibilă este necesar un sediu profesional, iar persoana în cauză trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului și al protecției muncii.


Primul pas pe care trebuie să îl facă persoanele care doresc să își înființeze un PFA este acela de a-și stabili sediul profesional. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca persoana fizică care dorește să se autorizeze ca PFA să prezinte documentele care îi atestă dreptul să folosească imobilul (contract de închiriere, contract de comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu, orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă).


În ceea ce privește sediul, există două variante: activitatea economică urmează să se desfășoare fie la sediul profesional, fie în altă parte. În fiecare caz trebuie procedat diferit, în sensul că dacă activitatea nu urmează să se deruleze la sediu, atunci persoana care dorește înființarea PFA-ului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediu nu desfășoară activitate economică.


Dacă, în schimb, activitatea economică urmează să se desfășoare chiar la sediul profesional, iar imobilul se află într-un bloc de locuințe, atunci titularul trebuie să aducă avizul asociației de proprietari sau de locatari. Cu ajutorul acestuia, regimul imobilului se schimbă din regim de locuință în imobil destinat activității economice.


Este important ca mai întâi să fie stabilit sediul, abia apoi să se înceapă celelalte demersuri, deoarece următorul pas, respectiv depunerea cererii de verificare a disponibilității denumirii pe care urmează să o aibă PFA-ul, se face la oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul își stabilește sediul profesional. Legea în vigoare prevede că firma se compune din numele întreg al titularului PFA-ului sau din numele și inițiala prenumelui, urmate de sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.


Apoi urmează depunerea dosarului pentru constituirea PFA-ului, care se poate depune și la ghișeul oficiului registrului comerțului în raza căruia persoana fizică autorizată își stabilește sediul profesional, și online sau prin corespondență, ori la biroul de asistență și reprezentare din cadrul primăriilor. Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 • cererea de înregistrare, în original;
 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu se desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste că se îndeplinesc condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii (model 2);
 • dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei, în original;
 • actul de identitate al titularului PFA (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original);
 • dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru
 • specimenul de semnătură, certificat în condiţiile legii de către directorul oficiului registrului sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocaţială care conţine semnătura persoanei fizice care se autorizează.

Pe lângă aceste documente care trebuie depuse obligatoriu, mai există o serie de acte care trebuie depuse doar dacă este cazul, precum:

 • avizul asociației de locatari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință (în original, completat pe formular-tip); totuși, dacă la sediul profesional (destinație de locuință) nu se desfășoară nicio activitate economică, titularul PFA-ului care e și titularul dreptului de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, în original, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică – prin urmare, avizul nu mai e aici necesar;
 • formularul prin care se declară că desfășurarea activității se face de către soț/soție – mai exact, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de PFA;
 • declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original;
 • documentele care atestă pregătirea sau experiența profesională, în cazul acelor activități unde legislația în vigoare prevede așa ceva (fotocopii certificate olograf); aceste documente pot fi:
  • diploma;
  • certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ;
  • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
  • certificatul de competență profesională;
  • atestat de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele care au dobândit calificarea în străinătate;
  • orice alte dovezi care să ateste experiența profesională.

Actele se pot depune online (prin portalul de servicii online sau prin e-mail), prin corespondență sau la ghișeul oficiului registrului comerțului în raza căruia persoana fizică autorizată își stabilește sediul profesional.


Atenție! La transmiterea electronică, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.


Dacă documentele depuse sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau alt referent va dispune acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestuia. Termenul este comunicat fie pe loc, în cazul în care solicitantul este prezent, fie se postează pe site-ul ONRC. Tot pe site se vor publica și documentele care urmează să fie depuse până la încheierea celor 15 zile.


După depunerea dosarului complet, oficiul registrului comerțului va elibera certificatul de înregistrare, care conține codul unic de înregistrare, certificatul constatator și alte acte prevăzute de lege. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de trei zile lucrătoare începând de la data înregistrării cererii sau, dacă este cazul, de la data completării dosarului cu documentele solicitate.


Începând cu februarie 2017, taxele pentru înființarea unui PFA au fost eliminate prin Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, drept pentru care acest proces este lipsit de costuri pentru cei care se ocupă pe cont propriu de aceste formalități. Totuși, există costuri notariale și eventuale onorarii percepute de consultanți/avocați, în cazul în care întreprinzătorii optează pentru astfel de servicii.

0 Shares:
Te-ar mai putea interesa